The Diplomatic House

Privacyverklaring

The Diplomatic House is een geregistreerd handelsmerk van Sunny Europe N.V./S.A.

The Diplomatic House is een handelsnaam en geregistreerd Unie beeldmerk van Sunny Europe N.V./S.A.

 

Sunny Europe N.V., met hoofdzetel te B-2030 Antwerpen (België), Scheurweg 11, BTW nummer 0423.284.838 wordt beschouwd als de verantwoordelijke partij voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden door middel van de website www.thediplomatichouse.eu, zoals gedefinieerd in artikel 4, (7) van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (afgekort: "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of  "AVG")

 

Wij respecteren het recht van privacy van elke geregistreerde bezoeker.

 

De geregistreerde bezoeker erkent dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Sunny Europe N.V., voor het gebruik ervan zoals vermeld in dit privacy beleid. Registratie is verplicht om verdere toegang tot de website te bekomen en gebeurt door middel van een elektronisch formulier die op de website beschikbaar is. Het registratieproces kan enkel geldig vervolledigd worden na expliciete aanvaarding van dit privacy beleid.

 

De persoonlijke gegevens die door Sunny Europe N.V. verzameld zijn, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Sunny Europe N.V. verzamelt informatie van de geregistreerde bezoeker bij de registratie op de website www.sunny-europe.com. Tijdens het bestellen of registreren op de website van Sunny Europe, de bezoeker zal worden verzocht om de volgende gegevens mee te delen: naam, e-mailadres, functie, ambassade, dossiernummer, telefoon en gsm.

 

Sunny Europe N.V. zal de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoeker, al naargelang het geval, rechtmatig verwerken op basis van toestemming van de geregistreerde bezoeker, de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of de noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sunny Europe N.V., waaronder het ontwikkelen en in stand houden van een commerciële relatie.

 

Sunny Europe N.V. zal de verzamelde persoonlijke gegevens specifiek en uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

- de behandeling van bestellingen

 

- het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van fraude, mogelijke beveiligingsinbreuken en van activiteiten die mogelijk of mogelijk verboden of illegaal zijn.

 

- verbetering van de diensten en de inhoud van de website

 

- de geregistreerde bezoeker informeren over de mogelijke neveneffecten van de website, alsook hen informeren over de activiteiten en/of speciale aanbiedingen, met inbegrip van direct marketing, van Sunny Europe N.V, door periodieke e-mails te sturen.

 

De geregistreerde gebruiker heeft het recht zich te allen tijde kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Sunny Europe voorziet dan ook een link onderaan de e-mail via welke weg de geregistreerde gebruiker de mogelijkheid heeft om zich te verzetten tegen toekomstige e-mails van Sunny Europe met betrekking tot direct marketing.

 

Alle berichten die naar meerdere geregistreerde gebruikers verstuurd worden, zullen zodanig opgesteld worden dat de geadresseerde enkel zijn eigen gegevens ziet, zonder de mogelijkheid te hebben om de gegevens van andere gebruikers te kunnen zien of te bekomen.

 

Sunny Europe N.V. verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoekers niet bekend te maken aan derden noch deze aan te wenden voor andere doeleinden.

 

Sunny Europe N.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoekers te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

Elke geregistreerde bezoeker heeft te allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken via eenvoudig verzoek op info@thediplomatichouse.eu. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

De gegevens van de geregistreerde gebruiker worden gedurende 2 jaar bewaard, welke start vanaf de datum van inschrijving of de datum van de laatste aankoop, al naargelang welke laatst komt. Na afloop van deze periode, worden de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoeker definitief gewist.

 

De geregistreerde gebruiker heeft te allen tijde, mits bewijs van zijn identiteit, het recht op kosteloze inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen wanneer hiertoe grond bestaat, de verwerking ervan te laten beperken van hem betreffende persoonsgegevens.

 

De geregistreerde gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek te richten aan Sunny Europe N.V. via een formulier op de website www.thediplomatichouse.eu.

De geregistreerde gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid van Sunny Europe N.V., kan de geregistreerde gebruiker terecht op de maatschappelijke zetel van Sunny Europe N.V. te België, 2030 Antwerpen, Scheurweg 11 en/of op privacy@sunny-europe.com.